Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Nhà đầu tư

Senicorp chọn mục tiêu đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và môi trường.