Công ty cổ phần
SENICORP

+84 ‎919 69 55 90

Tư cách pháp nhân

Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn được thành lập vào năm 2000